Zarządzenie hydrofornią i stacją uzdatniania wody.
AQUA PLUS wykonuje okresowe przeglądy, naprawy oraz remonty instalacji do uzdatniania wody. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) – dalej pr. bud., jest obiektem budowlanym, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 2 pr. bud. wymagane jest prowadzenie przez właściciela lub zarządcę książki obiektu budowlanego.
Książka obiektu stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Odpowiednie zarządzanie Hydrofornią wpływa na:

  • ograniczenie zużycia wody i ścieków
  • obniżenie kosztów bieżących i  remontowych
  • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
  • bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego

AQUA PLUS zaprasza do współpracy, tel. 44 724 46 85

  • 6 sierpnia 2015