Ochrona sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem.
Podstawy prawne stosowania zaworów antyskażeniowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690)

(…) Par. 113, ust.7 Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych.
(…) Par.115, ust.2 Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w par. 113, ust. 7.
•  Norma PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegaj
ących zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”

(…) 5.2 Klasyfikacja kategorii płynów, które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną
Kategoria 1
Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka dla celów konsumpcyjnych.
Kategoria 2
Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia).
Kategoria 3
Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych. *
Kategoria 4
Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych* albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych.
Kategoria 5
Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych
*) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych LD50 = 200mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC z 27 kwietnia 1993 r.
Rodzaj zespołu zabezpieczającego należy dobrać zależnie od kategorii potencjalnie cofającego się płynu, przed którym należy chronić układ wodociągowy

RodzinaZespół zabezpieczającyKategoria płynu
12345
AASwobodna przerwa powietrzna++++
BAIzolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru++++
CAIzolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru+++
EAZawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru++

Zawór antyskażeniowy Danfoss – Socla typ BA 2760

 • Charakterystyka:
  • izolatory przepływów zwrotnych typu BA2760 używane są do zabezpieczenia
   sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym
   wystąpieniem przepływów zwrotnych
  • izolatory przepływów zwrotnych składają się z dwóch zaworów zwrotnych
   i komory pośredniej, w której w momencie wystąpienia przepływu zwrotnego
   tworzy się przerwa powietrzna oddzielająca strefę zasilania i odpływu
  • praca w pozycji poziomej.
 • Dane techniczne:
  • przyłącza gwintowane
  • DN1/2″ do DN 2″
  • PN10

Karta katalogowa – Pobierz